Рішення з’їзду Стрілецького товариства - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Рішення з’їзду Стрілецького товариства

Свідоцтва епохи > Документи > Підготовка до акції

Uchwała zjazdu delegatów Związku Strzeleckiego powiatu tomaszowskiego

6.03.1938 r.

Uchwała powzięta w dniu 6 III [1938] na zjeździe delegatów Związku Strzeleckiego powiatu tomaszowskiego. Stwierdzamy, że:
1) Cerkiew prawosławna na terenie naszego powiatu stała się rozsadnikiem innego niż polskiego uświadomienia narodowego
2) Duchowieństwo prawosławne prowadzi wśród prawosławnej ludności polskiej lub pochodzenia polskiego akcję przekonywującą ją, że nie jest polską.
3) W stosunkach z tą ludnością posługuje się językiem ruskim.
4) Kazania i naukę religii odbywa w języku ruskim.
5) Działalność duchowieństwa prawosławnego wprowadza różnice i zadrażnia spokojne dotąd współżycie całej ludności powiatu.
Powiat nasz jest w przygniatającej większości polskim.
W okresie walki z unią dał dowody, że cała ludność, bez względu na język, którym się posługiwała, wykazała poczucie polskiej narodowej przynależności.
Nie walcząc z wyznaniem prawosławnym oświadczamy, że wszystkimi siłami, całą swą działalnością nie dopuścimy do tego, by cerkiew prawosławna była miejscem agitacji ruskiej względnie ukraińskiej, a duchowni prawosławni jej przedstawicielami.
W szczególności przeciwdziałać będziemy temu, by ludność prawosławna mówiąca po polsku była przez duchownych prawosławnych ruszczona.

Domagamy się:
1) polskich duchownych prawosławnych na teren naszego powiatu,
2) polskich kazań w cerkwi prawosławnej,
3) przypilnowania, by nauka religii prawosławnej odbywała się rzeczywiście po polsku,
4) rozciągnięcia ścisłej kontroli przez władze admin. ogólnej nad działalnością duchownych prawosławnych, w szczególności nie dopuszczenia do działalności nieoficjalnych duchownych prawosławnych, których niekontrolowana działalność przynosi największą szkodę Państwu i Narodowi Polskiemu,
5) żądamy zlikwidowania cerkwi zamkniętych, które swoim istnieniem burzą wzajemnie dobre stosunki ludności rzym.-kat. i prawosławnej.

Uchwałę niniejszą postanawiamy przekazać:
1) Ministerstwu Spraw Wewnętrznych,
2) Ministerstwu Spraw Wojskowych,
3) Ministerstwu Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych,
4) Zarządowi Głównemu Związku Strzeleckiego.

Doroczny zjazd delegatów Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Hurtownia Powiatowa", reprezentujący 115 spółdzielni powiatu i 7765 członków, przy udziale przedstawicieli tych spółdzielni oraz 13 gmin i 171 gromad powiatu, odbyty w dniu 6.III w Tomaszowie Lub., powziął przez aklamację następującą uchwałę:
1) Stwierdzamy, że bogactwo naszego powiatu i jego rozwój gospodarczy zależy w wielkiej mierze od dobrego wzajemnego współżycia ludności obu wyznań, tj. katolickiego i prawosławnego.
2) Wskutek tego przeciwstawiać się będziemy wszelkiej działalności wprowadzającej różnice pomiędzy ludnością obu wyznań, w szczególności agitacji ruskiej lub ukraińskiej wśród ludności prawosławnej polskiej lub pochodzenia polskiego, jątrzącej dobre wzajemne jej współżycie.

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, 3 Dywizja Piechoty Legionów, I.313.3.2

 

Рішення з'їзду делегатів Стрілецького товариства Томашівського повіту

6.03.1938 р.

Рішення прийнято 6 III [1938] на з'їзді делегатів Стрілецького товариства Томашівського повіту. Стверджуємо, що:
1) Православна церква на території нашого повіту стала розсадником іншого, ніж польське, національного усвідомлення.
2) Православне духовенство веде серед польського, або такого, що має польське походження, православного населення кампанію переконування, що воно не є польським.
3) У стосунках із цим населенням послуговується руською мовою.
4) Проповіді і навчання релігії виголошуються руською мовою.
5) Діяльність православного духовенства впроваджує поділи і псує до цього часу спокійне співіснування всього населеня повіту.
Наш повіт є у приголомшливій більшості польським.
У період боротьби з унією він довів, що все населення, без огляду на мову, якою послуговується, проявило почуття польської національної приналежності.
Не виступаючи проти православного віросповідання, заявляємо, що всіма силами, всією своєю діяльністю не допустимо того, щоб православна церква була місцем руської чи української агітації, а православні священики її представниками.
Особливо протидіятимемо тому, щоб православне населення, яке говорить по-польськи, зрущувалося православними священиками.

Домагаємося:
1) польських православних священиків на територію нашого повіту,
2) польських проповідей у православній церкві,
3) допильнування, щоб навчання православної релігії здійснювалося насправді польською мовою,
4) встановлення адмін. владою загального суворого контролю над діяльністю православних священиків, особливо недопускання до діяльності неофіційних православних священиків, чия неконтрольована діяльність приносить найбільшу шкоду Польській Державі і Нації,
5) вимагаємо ліквідації закритих церков, які своїм існуванням руйнують взаємні добрі стосунки рим.-кат. і православного населення.

Це рішення постановляємо передати:
1) Міністерству внутрішніх справ,
2) Міністерству військових справ,
3) Міністерству громадської просвіти i віросповідань,
4) Головному правлінню Стрілецького товариства.

Щорічний з'їзд делегатів Рільничо-торгового кооперативу "Hurtownia Powiatowa", що репрезентує 115 кооперативів повіту і 7765 членів, за участі представників цих кооперативів та 13 ґмін і 171 громад повіту, що відбувся 6.III у Томашеві Люб., одноголосно постановив:
1) Стверджуємо, що багатство нашого повіту і його економічний розвиток залежить великою мірою від доброго взаємного співіснування населення обох віросповідань, тобто католицького і православного.
2) Внаслідок цього будемо протидіяти будь-якій діяльності, яка впроваджує поділи між населенням обох віросповідань, особливо руській або українській агітації серед польського чи такого, що має польське походження, православного населення, яка порушує їхнє добре співіснування.

Джерело: Centralne Archiwum Wojskowe, 3 Dywizja Piechoty Legion
ow, I.313.3.2

Переклав: Андрій Савенець

 
 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню