Становище Православної Церкви у міжвоєнний період - АКЦІЯ РУЙНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА ХОЛМЩИНІ І ПІВДЕННОМУ ПІДЛЯШШІ

Перейти до змісту

Головне меню

Становище Православної Церкви у міжвоєнний період

Історичні факти

Акція руйнування православних храмів на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 р. була однією з найтрагічніших подій в історії Православ'я та українського народу на Холмсько-Підляcькій землі. Був це також найважчий момент в історії Православної Церкви в міжвоєнній Польщі. Події, що відбулися в травні, червні та липні 1938 р., неможливо розглядати без врахування загального становища Православ'я у відродженій польській державі. Адже події 1938 р. були не результатом фундаментальної зміни внутрішньої політики держави чи незапланованою дією, а найбільш брутальною і відкритою реалізацією концепцій, вписаних у принципи політики Другої Речі Посполитої щодо Православної Церкви та українського православного населення на Холмщині та Південному Підляшші.

"У Люблинському воєвідстві [...] слід прагнути полонізації православ'я або витіснення його за рахунок Римо-католицької Церкви [...]".

Від самого початку міжвоєнного періоду польські державні власті прийняли два основні напрямки політики щодо Православної Церкви. З одного боку, вони прагнули максимального обмеження її власності та впливів. Проявом цього було позбавлення Церкви майна і багатьох храмів, а також адміністративне обмеження кількості парафій. З іншого ж боку, держава робила кроки в напрямку впорядкування становища та організації Православної Церкви, щоб могла вона діяти в нових обставинах, але залишаючись залежною від держави. Державні власті намагалися довести до полонізації Православної Церкви та її вірних.

Особливо різкою була політика держави щодо Православної Церкви на території Холмщини та Південного Підляшшя, які в міжвоєнний період входили  до складу Люблинського воєвідства. Власті були свідомі, що православ'я є одним із найважливіших елементів почуття окремішності місцевого українського населення.

Політика щодо православ'я спиралася на принципі, сформульованому люблинським воєводою Станіславом Москалевським на ІІІ з'їзді старостів Люблинського воєвідства (1921), що "по Буг край є суто польським". Декількома роками пізніше у виготовленому Міністерством віросповідань і громадської освіти документі під назвою "Деякі директиви політики МВГО [Міністерства віросповідань і громадської освіти] щодо віросповідань та національностей" від 5 лютого 1924 р. стверджувалося: "У Люблинському воєвідстві [...] слід прагнути полонізації православ'я або витіснення його за рахунок Римо-католицької Церкви".

Асиміляційно-національна політика стосовно православної Церкви проявлялася у двох, здавалось би, взаємовик-лючних тенденціях: ліквідації православ'я й водночас його організації, звичайно ж, у напрямі, бажаному для держави. Ліквідаційна тенденція виникала з переконання, що найуспішнішим шляхом державної і національної інтеграції є релігійна єдність […]. Виявилося, однак, що ліквідація православ'я є неможливою з огляду на поширеність цього віросповідання, його закоріненість на цих землях, гарантії, окреслені в Конституції та договорах, а також загрозу спровокування ворожих настроїв серед населення. Крім того, привабливою видавалася ідея використання цієї Церкви з політичною метою - для пов'язування непольського населення з державою. І звідти, власне, друга тенденція - організації Церкви, але у національній формі й характері, найбільш вигідному для держави. Ці дві тенденції в державній політиці виступали не хронологічно одна за одною, а одночасно. Наприкінці тридцятих років виразно можна спостерегти сфери їх територіальної дії. Перша, ліквідаційна, домінує на Холмщині й Підляшші, а також у прикордонній смузі на Волині. Друга - на решті території, заселеної православними, хоч і тут держава не відмовляється від підтримки конверсії.

Проф. Мирослава Папєжинська-Турек


Після закінчення Першої Світової війни Православна Церква мусила майже від основ відбудовувати свою структуру на Холмщині та Південному Підляшші, оскільки в 1915 р. була проведена евакуація вглиб Російської імперії більшості православного населення та майже всього духовенства і церковних установ (так зв. "біженство"). З 1918 р., водночас із поверненням українського православного населення, церковне життя на цій території почало стихійно відроджуватися. Після відбудови польської держави і включення до її складу Холмщини і Південного Підляшшя місцеві адміністративні власті  ввели обмеження у поселенні тут православного духовенства, гальмуючи відновлення православного церковного життя. Часто також не давали згоди на відкриття церков, траплялися випадки закриття вже діючих храмів. Власті противилися відродженню на цій території православної єпархіальної структури, в результаті у 1922 р. формально зліквідовано окрему Холмську православну єпархію і включено її до складу митрополичої єпархії, яка з цього моменту мала назву "Варшавсько-Холмська". Державні власті весь міжвоєнний період обмежували кількість православних парафій на території Холмщини та Південного Підляшшя. Основним принципом цієї політики було стремління до зменшення їх кількості стосовно попереднього стану. Рідка мережа парафій та чинних храмів мала протидіяти "антидержавним настроям" та сприяти переходу православних на католицизм. Організаційна структура Православної Церкви на Холмщині та Південному Підляшші стабілізувалася в середині двадцятих років.

У 1927 р. визнана державою структура Православної Церкви була на цій території така: 47 парафій, 3 філіали, 1 монастир. У наступних роках відбувалися лише невеликі зміни у визнаній державою парафіяльній мережі, яка мала на цій території біля 50 штатних одиниць. Для порівняння: у 1924 р. митрополит Діонисій домагався від властей дозволу на існування на Холмщині та Південному Підляшші щонайменше 92 парафій, 17 філіалів та 2 монастирів: у Яблочині та в Турковичах. Багаторазові домагання митрополита щодо відкриття чергових парафій та церков не знаходили переваж-но розуміння державних властей.

Щоб задовольнити духовні потреби населення, Православна Церква створювала позаштатні структури. Створювались вони там, де були більші скупчення православного населення, а власті не давали згоди на відкриття парафії або штатного філіалу. Ці церковні спільноти не могли вести метрикальних книг та не отримували субсидій від держави. У таких ситуаціях населення зобов'язувалось повністю забезпечувати утримання священика. Позаштатні структури не визнавалися державою, а адміністративні власті часто виступали проти них, наприклад, усуваючи священиків.

Адміністративно Холмщина та Південне Підляшшя були в міжвоєнний період поділені на шість благочинь: Білгорайське, Більське, Володавське, Грубешівське, Томашівське та Холмське. Складали вони основу митрополичої єпархії, правлячим єпископом якої був першоієрарх Православної Церкви в Польщі. Спочатку був ним митрополит Юрій (Ярошевський), а після його трагічної смерті, з 1923 р. - Митрополит Варшавський і всієї Польщі Діонисій (Валединський).

Григорій Купріянович

 
 
 
 
Назад до змісту | Назад до головного меню